SPYERA
תַפרִיט
SPYERA

תנאי שימוש

הודעה למשתמש: אנא קרא את החוזה הזה בזהירות.

על ידי שימוש בכל החלקים או כל התוכנה כלשהם אתה מקבל את כל התנאים וההגבלות של הסכם זה.

1- המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בתוכנה באחריות ולציית לכל החוקים הרלוונטיים בכל תחום שיפוט שתוכנה פועלת.

 

2- המשתמש מבין כי הנתונים בצד השרת נשמרים לצורך הורדה למערכות שלהם וכי יש לעשות זאת על בסיס קבוע ולפחות כל שבעה (7) ימים. אם נתונים לא יורדו בתקופה זו SPYERA שומר לעצמו את הזכות למחוק אותם לצמיתות.

 

3- המשתמש משפה במפורש את SPYERA בגין כל פגיעה כלכלית או על ידי מוניטין העלולה להיווצר כתוצאה משימוש לרעה בתוכנה זו.

 

4- זכויות קניין רוחני. התוכנה וכל העותקים שאתה מורשה ליצור על ידי SPYERA הם הקניין הרוחני של SPYERA ובבעלותם. התוכנה מוגנת בזכויות יוצרים, כולל ללא הגבלה על ידי הוראות אמנה בינלאומיות וחוקים רלוונטיים במדינה בה היא נמצאת בשימוש. אינך רשאי להעתיק את התוכנה, אולם אתה רשאי להעביר את הרישיון מטלפון אחד לטלפון אחר בתנאי שהמכשיר המקורי יושבת תחילה. אתה מסכים שלא לשנות, להתאים או לתרגם את התוכנה. אתה גם מסכים שלא לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לפרק או לנסות בדרך אחרת למצוא את קוד המקור של התוכנה ללא אישור בכתב מפורש של SPYERA. הסכם זה אינו מעניק לך זכויות קניין רוחני כלשהן בתוכנה.

 

5- העברה. אינך רשאי להשכיר, להשכיר, להעניק רישיון משנה או לאשר להעתיק את כל חלק מהתוכנה או את כל חלקיה לטלפון משתמשים אחר, למעט המותר במפורש בזאת. עם זאת, אתה רשאי להעביר את כל זכויותיך לשימוש בתוכנה לאדם אחר או לגוף משפטי אחר ובלבד ש: (א) תעביר גם הסכם זה לאדם או ישות כאמור; (ב) אינך שומר שום עותק, כולל גיבויים והעתקים המאוחסנים במחשב; ו- (ג) הצד המקבל מקבל את התנאים וההגבלות של הסכם זה ואת כל התנאים וההגבלות האחרים לפיהם רכשת רישיון לתוכנה כדין.

 

6- SPYERA מיועד ל ניטור ילדים, עובדים אוֹ מכשיר שבבעלותך.

7- אתה נדרש להודיע לבעל המכשיר כי המכשיר נמצא במעקב.

באחריות המשתמש של SPYERA לוודא ולציית לכל החוקים הרלוונטיים בארצם בנוגע לשימוש ב- SPYERA. אם אתה בספק, התייעץ עם עורך הדין המקומי שלך לפני שתשתמש ב- SPYERA. על ידי הורדה והתקנה של SPYERA, אתה מצהיר כי SPYERA ישמש באופן חוקי בלבד. רישום הודעות SMS של אנשים אחרים ופעילות טלפונית אחרת או התקנת SPYERA בטלפון של אדם אחר ללא ידיעתם יכול להיחשב כפעילות בלתי חוקית במדינתך. SPYERA אינה נושאת באחריות ואינה אחראית לכל שימוש לרעה או נזק שנגרם על ידי התוכנה שלנו. באחריות המשתמש הסופי לציית לכל החוקים בארצם.

ברכישה או הורדה או התקנה או הפעלה של SPYERA, אתה מסכים בזאת לאמור לעיל.

SPYERA 1999-2024. כל הזכויות שמורות.
כתב ויתור: SPYERA נועד לנטר ילדים, עובדים או הטלפון החכם שלך. יהיה עליך להודיע לבעל המכשיר שהמכשיר נמצא במעקב. באחריות המשתמש ב-SPYERA לוודא ולציית לכל החוקים החלים במדינתו בנוגע לשימוש ב-SPYERA. אם יש לך ספקות, נא להתייעץ עם עורך הדין המקומי שלך לפני השימוש ב-SPYERA. על ידי הורדה והתקנה של SPYERA, אתה מצהיר שהשימוש ב-SPYERA יהיה חוקי בלבד. רישום הודעות SMS של אנשים אחרים ופעילות טלפונית אחרת או התקנת SPYERA בטלפון של אדם אחר ללא ידיעתו יכול להיחשב בלתי חוקי במדינה שלך. SPYERA אינה נושאת באחריות ואינה אחראית לכל שימוש לרעה או נזק שנגרם על ידי התוכנה שלנו. באחריות המשתמש הסופי לציית לכל החוקים במדינתו. על ידי רכישה והורדה של SPYERA, אתה מסכים בזאת לאמור לעיל.